فولاد-مبارکه

آگهی فراخوان شرکت فولاد مبارکه اصفهان

photo_2024-05-11_13-34-56

آگهی فراخوان شرکت فولاد مبارکه اصفهان

جهت اطلاع از فراخوان های مناقصه و مزایده فولاد مبارکه اصفهان به کانال اطلاع رسانی فراخوان های این شرکت در ایتا به آدرس@ads_msc مراجعه کنید.
Picture1

آگهی مناقصه نوبت دوم

Picture21

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت توزيع برق استان اصفهان درنظرداردشرح خدمت مورد نيازخود به شرح ذيل را ، ازطريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به فروشنده واجد صالحيت واگذارنمايد .
۳۶۷۵۹۴_۵۷۴

آگهی مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

عنوان آگهی : فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای سفارش دهنده : امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاریخ انتشار آگهی ...
۳۶۷۵۹۴_۵۷۴

آگهی مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

عنوان آگهی : فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای سفارش دهنده : امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاریخ انتشار آگهی ...
۳۶۷۵۹۴_۵۷۴

آگهی مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

عنوان آگهی : فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای سفارش دهنده : امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاریخ انتشار آگهی ...
۳۶۷۵۹۴_۵۷۴

آگهی مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

عنوان آگهی : فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای سفارش دهنده : امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاریخ انتشار آگهی ...
۳۶۷۵۹۴_۵۷۴

آگهی مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

عنوان آگهی : فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای سفارش دهنده : امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاریخ انتشار آگهی ...
۳۶۷۵۹۴_۵۷۴

آگهی مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

عنوان آگهی : فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای سفارش دهنده : امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاریخ انتشار آگهی ...