خیابان ارتش - روبروی خیابان مسجد اعظم-ساختمان 119 - طبقه سوم - روزنامه زاینده رود
031-36284167
zayanderoudonline@iran.ir